Gizlilik ve Çerez Politikası

1. AMAÇ VE KAPSAM

Uniarch Klinik Mühendislik ve Klinik Alanı Tasarım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Uniarch” veya “Şirket”) olarak internet sitesi (“Site”) üye ve ziyaretçilerinin (Hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır), hizmetlerimizden güvenli ve hukuka uygun olarak faydalanmalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda, Uniarch Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu konuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Uniarch Çerez Politikası, bu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır. 

İşbu Politika’nın amacı, Uniarch tarafından işletilmekte olan, https://www.uniarch.com.tr/ internet sitesinin işletilmesi sırasında İlgili Kişi tarafından Uniarch ile paylaşılan veya İlgili Kişi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşulları tespit etmektir. İşbu Politika ile kişisel verilerin Uniarch tarafından toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bunlar ile ilgili haklar açıklanmaktadır.

Sitede yer alan hizmetlerden faydalanılması ve sitede hesap oluşturulması suretiyle işbu Politika kabul edilmiş ve Uniarch’ın kişisel verileri toplamasına, kullanmasına, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşmasına, muhafaza etmesine ve korumasına açıkça rıza gösterilmiş olur.

2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Uniarch, toplanan kişisel verilerinizi; 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu olduğu hallerde, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlemektedir.

 • Uniarch‘a ait https://www.uniarch.com.tr/ internet sitesine gerekmesi halinde üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ile buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Uniarch‘a ait https://www.uniarch.com.tr/ internet sitesinden Uniarch’a iletmek istediğiniz soru, görüş, öneri ve geri dönüş bildirimlerinizi mesaj yoluyla iletebilme ve Uniarch ile iletişim kurabilme,
 • Üye/Ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama ve hızlandırma, 
 • Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.
 • Veri sahibi ile iletişime geçilmesi,
 • Sahtecilik ve kara para aklama dahil, suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek.
 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak.
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
 • Kampanyalara ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek.
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak.
 • Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.
 • Veri sahibinin site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi,
 • Uniarch tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Uniarch ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin temini ile Uniarch’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,
 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,
 • Kurumsal itibar yönetimi, şirket insan kaynakları politikalarının yürütülmesi ve medya iletişimi, Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,
 • 6698 sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar dahilinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla; resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize (yalnızca anonim olarak), iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), yatırımcılarımıza (yalnızca anonim olarak), ifa yardımcılarımız (yalnızca anonim olarak), çalışanlarımız (yalnızca anonim olarak), yöneticilerimiz ve tedarikçilerimize (yalnızca anonim olarak), hissedarlarımıza (yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 5., 6., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hallerine dayanılarak tarafınızla akdedilen sözleşme, şirketimiz e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işlenmektedir.

VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman Uniarch’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Çavuşoğlu Mah. Yakacık Cad. Simtec Blok No: 130 Kartal / İSTANBUL” şeklindeki şirket adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra …………………….. adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, 10 (on) sayfaya kadar ücret almadan; 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için KVK Kurulu tarafından tarifede belirlenen ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Uniarch tarafından reddedilecektir.

6. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANAN VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmakta ve sonrasında Kanun’un 7. maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

7. POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Uniarch, işbu politikada her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni politikanın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Uniarch, işbu politikadaki değişikliklerden haberdar olmaları için Üyelere bildirim yapmayı taahhüt eder.

8. ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI

İşbu Çerez (Cookie) Politikası; Uniarch’ın https://www.uniarch.com.tr/ internet sitesi için geçerli olup; Uniarch’a ait bu internet sitesini ziyaret ederek, çerezlerin bu Çerez (Cookie) Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız; tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeniz gerektiğini veya Uniarch’ın sitelerini kullanmamanız gerektiğini ifade etmek gerekmektedir. Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak Uniarch’ın sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilecektir.

İşbu Çerez Politikası, Uniarch Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

9. ÇEREZ (COOKIE) İLKEMİZ

Hizmetlerimizi etkili şekilde sunabilmek, tüketici deneyiminizi geliştirebilmek, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, sitemizi ve hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amaçlarıyla web sitemizde ve e-posta iletilerimizde çerezler kullanmaktayız. Ayrıca çerezleri, 3. şahısların web sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve web sitemizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu verilerin, web sitemizi ziyaret eden şahısların, kimliğini tanımlamamızı sağlayabilecek veriler olmadığını belirtmek isteriz.

10. “ÇEREZLER (COOKIES)” NEDİR?

Çerezler (Cookies); tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskine depolanan küçük bilgi parçalarıdır. Web sitemizi her yeniden ziyaret edişinizde, web tarayıcınız, ilgi alanlarınız ve tercihlerinizi daha iyi bir şekilde eşleyebilmemiz ya da hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için oturum açabilmeniz amacıyla çerezleri tarafımıza gönderir ve böylece kullanıcı deneyiminizi özelleştirebilmemizi sağlar.

11. KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLER (COOKIES) TÜRLERİ NELERDİR?

Kullandığımız çerezler, sitemizi yeniden ziyaret eden her tüketiciyi belirlememize olanak sağlar ve böylece aynı bilgileri birden çok defa girmeniz gerekmez. Çerezler ayrıca, kullanılabilirliği daha pratik bir hale getirebilmemiz için, web sitemizdeki ziyaretçilerin yoğunluk modelini anlamamıza da yardımcı olmaktadır. Web sitemizde kullanılan bazı Çerez (Cookie) türleri aşağıdaki gibidir:

a. Temel Çerezler:

Temel çerezler; web sitemizden talep ettiğiniz hizmetleri almanızı sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bu çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetleri size sağlayamayız. Örneğin, bu çerezler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Devamlı olarak hizmete giriş yapmak zorunda kalmadan Web sitemizin güvenli bölgelerine erişebilmenizi sağlamak.
 • Aynı oturumda, önceki bir sayfaya gittiğinizde, daha önce gerçekleştirdiğiniz eylemleri (çevrimiçi formları doldurmak gibi) anımsamak.

b. Performans Çerezleri Modülleri:

Performans çerezleri; web sitemizin, ilanlarımızın ve e-posta iletilerimizin nasıl kullanıldığı konusunda bilgi toplamak için ve hata oluştuğunda bunun bize bildirilmesi için kullanılabilmektedir. Bu çerezler, en son ziyaret edilen sayfa, ziyaret edilen sayfa sayısı, e-posta iletilerinin açılıp açılmadığı, web sitemizin ya da e-postamızın hangi bölümlerinin tıklandığı ve tıklamalar arasında geçen süreler gibi, oldukça ayrıntılı teknik bilgiler toplamak için kullanılabilmektedir. Bu bilgiler IP adresiniz, etki alanınız ya da tarayıcı bilgileriniz gibi ayrıntılarla ilişkilendirilebilse de, doğrudan sizi tanımlama yoluna gidilmeden, yalnızca başka kullanıcıların bilgileri ile birleştirilerek analiz edilmektedir. Örneğin, bu çerezler, web sitemizde aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Web sitemizin, reklamlarımızın ve e-posta iletilerimizin performans ve tasarımını analiz etmek ve geliştirmek.
 • Reklam verimliliğimizin geliştirilmesi amacıyla, reklamlarımıza yönelik geri dönüş sayısını hesaplamak.
 • Hizmetimizi geliştirmek ve gelen şikayetlerle ilgilenmek üzere, web sitemizde ortaya çıkan hataları değerlendirmek.

c. Yönlendirme Çerezleri:

İş ortaklarımızın web siteleri tarafından cihazınıza gönderilen yönlendirme çerezlerine erişim sağlayabiliriz. Bu çerezler, web sitemize iş ortaklarımız tarafından yönlendirilen her bir ziyaretçiyi belirlemek ve bu ziyaretçilerin herhangi bir Uniarch ürün ya da hizmetinden faydalanıp faydalanmamış olduklarını anlamak üzere kullanılır. Bu bilgiler, anonim olmaları ve kimliğinizin doğrudan ortaya çıkmasını önleyecek şekilde kullanılmaları kaydıyla, iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Bu bilgileri, sözleşme gereği iş ortaklarımıza karşı sahip olduğumuz yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve ortaklarımızın web sitelerinin etkinliğini geliştirmelerinde onlara yardımcı olmak için kullanabilmekteyiz.

d. İşlevsel Çerezler:

Web sitemizde bulunan çeşitli yardımcı özellikleri etkinleştirmek için, zorunlu olmayan işlevsel çerezleri kullanabiliriz. Örneğin, bu çerezler web sitemizde aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Her seferinde bu bilgileri tekrar girmenize gerek kalmaması için, web sitemizi son ziyaretinizde seçmiş olduğunuz ülke / dil, ilgi alanlarınız ve web sitemizin sunumu (Web sayfalarının düzeni, yazı tipi boyutu, renkler vb.) gibi tercihlerinizi hatırlamak.
 • Müşteri memnuniyeti anketine katılmak istemediğiniz gibi, web sitemiz tarafından sorulan sorulara tekrar yanıt vermenize gerek kalmaması için bu yanıtları hatırlamak.
 • Size, daha önceden, canlı çevrimiçi yardım gibi bir hizmetin sunulup sunulmadığını belirlemek.

e. Hedef Kitleye Yönelik ya da Reklam Amaçlı Çerezler:

Hedef kitleye yönelik ya da reklam amaçlı çerezler, web sitemizde, ilgi alanlarınıza en yakın konularda reklamları sunmak için kullanılabilir. Bu çerezler, web sitemizde bulunduğunuz sürede sergilediğiniz tarayıcı alışkanlıklarınız (hangi ürün ve hizmetlere tıklamış olduğunuz gibi) hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler toplayabilir. Ayrıca bu çerezler, web sitemizi ve / veya reklam ortaklarımızın ağına ait web sitelerinden birini yeniden ziyaret ettiğinizde, sizi tanımak için kullanılabilirler.

Örneğin, bu çerezler, web sitemizde gezindiğiniz veya incelediğiniz Uniarch ürün veya hizmetleri hakkında bilgi toplamak için kullanılabilir, böylece: 

 • Görüntülemekte olduğunuz Uniarch ürünleri ve hizmetleri için size web sitelerinde reklamlar sunabilirler.
 • Aldığınız e-posta ve diğer doğrudan pazarlama iletilerini özelleştirebilir.
 • Reklam ortaklarımız, görüntülemekte olduğunuz Uniarch ürün ve hizmetleri için, kendi reklam ağlarındaki diğer web sitelerinde bulunan reklamlara ulaşmanızı sağlayabilir.
 • Bir reklam kampanyasının etkili olup olmadığını ölçebilmemizin yanı sıra, aynı reklamı görüntüleme sayınızı sınırlandırabiliriz.
 • Reklam ortaklarımız bu çerezleri saklayabilir ve bunlara erişebilir.

f. Üçüncü Taraf Çerezleri:

Web sitemizi kullanırken, bilgisayarınızda, Uniarch tarafından kontrol edilmeyen bazı çerezler saklanabilir. Bu durum, ziyaret etmekte olduğunuz web sayfasında, üçüncü taraf bir web sitesi kaynaklı içerik olması durumunda meydana gelir ve söz konusu üçüncü taraf hizmetlerinden çerezlerin bilgisayarınıza kaydedilmesine neden olur. Ancak, hesabınıza giriş yapmadığınız sürece bu çerezlerde hiçbir kişisel bilgi saklanmaz. Örneğin, bu cookielerin kaynakları şunlar olabilir:

 • YouTube veya Facebook,
 • Güvenilir operatörler,
 • Ücretli Medya kuruluşlar,
 • CIcert 'e ait pazarlama çalışmaları.

Uniarch, bu tip çerezlerin depolanmasını ya da bu tip çerezlere erişimi kontrol etmemektedir. Söz konusu üçüncü tarafların çerezleri nasıl kullandığını öğrenmek için bu hizmetlerin gizlilik ve çerez ilkelerini incelemelisiniz.

12. ÇEREZ (COOKIE) AYARLARINIZI DEĞİŞTİRME

12.1 Hizmetlerimizi etkili şekilde sunabilmek, tüketici deneyiminizi geliştirebilmek, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, sitemizi ve hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amaçlarıyla web sitemizde ve e-posta iletilerimizde çerezler kullanmaktayız. Ayrıca çerezleri, 3. şahısların web sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve web sitemizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu verilerin, web sitemizi ziyaret eden şahısların, kimliğini tanımlamamızı sağlayabilecek veriler olmadığını belirtmek isteriz.

12.2 Tarayıcıların çoğu, tanımlama bilgilerini bilgisayarınızın sabit diskinden silmenize, tanımlama bilgilerinin kabul edilmesini engellemenize veya bir tanımlama bilgisi saklanmadan önce uyarı almanıza olanak verir.

13. ÇEREZLER (COOKIES) DEVREDIŞI BIRAKILIRSA NE OLUR?

13.1 Eğer kullandığımız çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu eylem, Uniarch’ın internet sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Örneğin; sitemizin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir ve / veya sitemizi ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

13.2 Uniarch’ın sitesini görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (örneğin; bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.); bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.

Gizlilik ve çerez politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için ………………………………………. adresine e-posta ve / veya ………………….. KEP adresine KEP iletisi gönderebilirsiniz. Uniarch’a aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Unvan : Uniarch Klinik Mühendislik ve Klinik Alanı Tasarım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres : Çavuşoğlu Mah. Yakacık Cad. Simtec Blok No: 130 Kartal/İSTANBUL
E-posta & KEP Adresi :  
Telefon :  

 

*Bu bildirim, en son Eylül 2023’de güncellenmiş ve yayınlanmıştır.